Sunday, April 3, 2011

Penulisan Projek untuk pelajar pntar cerdas

PENGENALAN KEPADA MASALAH
1.1 Pengenalan
Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku semasa proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran. Perubahan tingkah laku melalui pembelajaran iaitu perubahan yang lebih maju, lebih tinggi dan lebih baik daripada tingkah laku yang sedia ada sebelum aktiviti pembelajaran melalui suatu proses yang berlaku dalam akal fikiran atau lebih dikenali sebagai kognitif. Apa yang penting dalam proses pembelajaran ialah hasil yang diperolehi selepas sesuatu proses itu dijalankan.
Menurut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning, pembelajaran merupakan “perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan”.
Manakala mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers, pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru.
Seterusnya pembelajaran itu merupakan satu proses yang berterusan dimana ia boleh berlaku secara formal atau tak formal. Pembelajaran atau pendidikan secara formal biasanya akan berlaku di sekolah manakal pembelajaran tidak formal ialah pembelajaran melalui rakan sebaya, keluarga, media massa atau persekitaran. Pembelajaran juga mempunyai teori yang tersendiri.1.2 Latar belakang projek

Projek ini dijalankan bagi memberi peluang kepada pelajar pintar cerdas keluar dari kepompong dunia pembelajaran yang membosankan dan tidak mencabar. Projek yang dijalankan adalah berteraskan kepada hasil pembelajaran dalam tajuk “Two Dimensional Shapes- find the perimeter of two composite shapes” bagi  matapelajaran matematik tahun 6.

1.3 Tujuan dan objektif kajian

Projek berkaitan perimeter ini dijalankan bagi memberikan satu tugasan yang agak mencabar kepada kanak-kanak pintar cerdas. Tugasan ini diberikan kepada murid-murid tahun 6 seramai 12 orang. Tugasan ini diberikan secara menyeluruh kepada murid-murid tahun 6 dari kelas yang pertama. Tujuan projek ini diberikan adalah bagi mengenalpasti kumpulan kanak-kanak pintar cerdas yang mampu menunjukkan potensi mereka lebih daripada rakan-rakan yang lain.


TINJAUAN LITERATUR

2.1   Pengenalan

Projek yang dijalankan ini merupakan satu usaha yang dilakukan bagi meneroka potensi pelajar pintar cerdas dalam matematik. Dalam bahagian ini diberikan beberapa informasi yang berkaitan.

2.2 Pembelajaran Pelajar Pintar Cerdas

Tahap kecerdasan pelajar merupakan satu ciri utama yang perlu diambil kira oleh seorang guru dalam memilih kaedah dan strategi pengajaran di dalam bilik darjah. Suasana pembelajaran yang membosankan dan tidak menarik minat pelajar secara tidak langsung akan membunuh minat pelajar untuk terus belajar dan akan mengakibatkan pelbagai masalah berlaku. Di dalam sebuah kelas mungkin terdiri daripada pelajar yang mempunyai pelbagai tahap kecerdasan, mungkin ada diantara mereka yang pintar cerdas dan ada juga sebilangan mereka yang lemah. Oleh itu, guru perlulah mengambil kira faktor ini sebagai prasyarat dalam memilih kaedah yang bersesuaian bagi kumpulan pelajar yang berbeza ini.

Dalam situasai sebegini, kadangkalanya pelajar yang cerdas akan merasa mereka tidak diberi perhatian yang sewajarnya kerana guru mengajar pelajaran yang senang bagi mereka. Manakala pelajar lemah pula akan merasa tertekan kerana sukar memahami apa yang diajar. Akibatnya, kedua-dua golongan ini akan merasa bosan. Guru perlu peka dalam menangani masalah pelajar seperti ini sama ada berusaha memberi pengayaan kepada pelajar pintar cerdas atau pemulihan kepada pelajar lemah.

Kanak-kanak pintar cerdas memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk
pengayaan, pecutan atau lebih terkehadapan berbanding pelajar biasa. Guru perlu
mengetahui apakah keupayaan pelajar pintar cerdas dan mengenalpasti bentuk kecerdasannya berdasarkan kepintarannya. Tugasan seperti salin-menyalin, menghafal fakta dan latih tubi tidak akan dapat memenuhi keperluan pelajar pintar cerdas sebaliknya ia hanya akan melatih  kemahiran motor halus mereka sahaja. Mereka memerlukan cabaran dari segi kualiti bukannya kuantiti. Oleh yang demikian, dengan tidak membelakangkan kurikulum sedia ada pelajar pintar cerdas perlu diberikan pendedahan dan pengayaan yang mampu mencabar potensi mereka. Dengan aktiviti yang mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari oleh kumpulan pelajar ini sekurang-kurangnya mereka tidak akan merasa bosan dengan suasana pembelajaran dalam kelas harian. Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada mereka untuk mengembangkan minat, daya kreativiti, sifat ingin tahu, bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri, kumpulan dan juga masyarakat.

Tujuan bagi kaedah sebegini dijalankan adalah untuk membolehkan kanak-kanak pintar cerdas menjalani aktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka serta menambahkan minat dan pengalaman yang dapat membantu mereka ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. Aktiviti ini juga dapat menambahkan minat mereka untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti.2.3  Kemahiran menaakul (Reasoning skill)

Apakah itu menaakul (reasoning)? Sebenarnya pelbagai istilah boleh digunakan bagi menerangkan apakah itu menaakul (reasoning). Antara istilah yang biasa digunakan ialah pemikiran kritikal (critical thinking), pemikiran aras tinggi (higher-order thinking), penaakulan secara logic (logical reasoning) atau penaakulan mudah (simply reasoning). Istilah-istilah tersebut digunakan secara berbeza berdasarkan kepada bidang yang dibincangkan. Namun demikian, daripada pelbagai jenis bidang tersebut ianya mempunyai perkaitan dan kesamaan. Kemahiran menaakul biasanya digunakan dalam proses menyelesaikan masalah dan ia merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang yang melibatkan pemikiran secara sistematik dan abstrak.

Kemahiran berfikir dalam  aras yang lebih tinggi adalah semakin penting dan perlu bagi pembangunan modal insan bagi abad ke 21. Bagi menyediakan rakyat ke arah tersebut, perubahan kepada tahap pemikiran pelajar-pelajar di sekolah harus segera dilaksanakan. Usaha-usaha tersebut adalah sangat diperlukan daripada pihak guru-guru di sekolah dalam menerapkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Guru-guru perlu lebih kreatif dalam memberikan aktiviti-aktiviti yang lebih mencabar kepada pelajar sebagai asas dalam melahirkan pelajar yang mampu membuat penaakulan secara logik dan sistematik yang mana akhirnya mereka mampu bersaing dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar.

Pemikiran secara kritikal sperti menjalankan kajia, membuat hubungkait dan menilai segala aspek permasaalahan dari pelbagai situasi adalah amat perlu bagi melahirkan pelajar yang berfikiran aras tinggi. Setiap pelajar mempunyai potensi kearah pemikiran aras tinggi dan kemahiran menaakul merupakan satu asas dalam mengembangkan potensi tersebut terutamanya dalam matematik. Untuk menjadikan pelajar itu lebih yakin dan mampu menjana idea matematik sendiri, mereka perlu berkembang dalam kebolehan berfikir secara logic dan bertindak dengan lebih kreatif. Untuk membekalkan situasi pembelajaran berkenaan berlaku, adalah penting penekanan diberikan kepada kemahiran menaakul dalam apajua aktiviti matematik yang dijalankan.

2.4 Konsep ruang dan perimeter

Dalam huraian sukatan pelajaran matematim tahun 6, “reasoning skill” merupakan salah satu criteria yang harus diberi penekanan. Kemahiran memberikan alasan secara logik (logical reasoning) dan berfikir secara matematik (mathematical thinking) merupakan criteria asas yang perlu diberikan penekanan kepada murid kerana kedua-duanya merupakan asas kepada memahami dan menyelesaiakan sesuatu masalah (problem solving). Perkembangan berkaitan “mathematical reasoning” adalah berkait rapat dengan perkembangan intelektual dan komunikasi seseorang murid dalam matematik. Oleh yang demikian, adalah disarankan bahawa murid perlu dibekalkan dengan pelbagai aktiviti yang dapat merangsang dan mengembangkan kebolehan murid dalam berfikir secara matematik dan mampu membuat “mathematical reasoning” yang logic berdasarkan isi kandungan yang telah mereka pelajari.

Dalam tugasan ini, kumpulan kami cuba menerapkan kemahiran murid tahun 6 dalam membuat “logical reasoning” yang berkaitan dengan perimeter bentuk dua dimensi. Apakah yang dikatakan perimeter?Istilah perimeter adalah berasal dari Greek iaitu peri bermaksud keliling (around) dan meter adalah ukur (measure). Istilah perimeter itu sendiri bermaksud laluan di sekeliling sesuatu luas (area). Istilah ini juga boleh digunakan samada bagi menunjukkan laluan atau panjangnya sesuatu luas itu dan ianya boleh disimpulkan sebagai jumlah panjang luaran sesuatu bentuk. Perimeter bagi luas sebuah bulatan dipanggil sebagai ukurlilit (circumference). Secara umumnya perimeter boleh didefinisikan sebagai jarak di sekeliling satu bentuk yang tertutup.

2.5 Objektif dan tujuan projek

Projek berkaitan perimeter ini dijalankan bagi memberikan satu tugasan yang agak mencabar kepada kanak-kanak pintar cerdas. Tugasan ini diberikan kepada murid-murid tahun 6 seramai 12 orang. Tugasan ini diberikan secara menyeluruh kepada murid-murid tahun 6 dari kelas yang pertama. Tujuan projek ini diberikan adalah bagi mengenalpasti kumpulan kanak-kanak pintar cerdas yang mampu menunjukkan potensi mereka lebih daripada rakan-rakan yang lain.

METODOLOGI

3.1  Rekabentuk Projek

Seramai 12 orang murid  tahun 6 telah dipilih sebagai sampel bagi tugasan ini. Tajuk yang diberikan kepada pelajar merupakan tajuk perimeter yang terkandung dalam sukatan pelajaran matematik tahun 6. Namun demikian, hasil pembelajaran daripada sukatan pelajaran diubah supaya menjadi lebih mencabar bagi menguji kemahiran pelajar pintar cerdas.

Kemahiran yang ditekankan dalam projek ini ialah “inductive reasoning”. “Inductive reasoning” merupakan kaedah penaakulan yang dibuat bagi membentuk konsep umum daripada pengetahuan atau konsep-konsep khusus. Bagi menghasilkan konsep tersebut perlu melalui 4 langkah seperti berikut:
a)      Pemantauan iaitu prose memungut data
b)      Analisa iaitu dengan mengklasifikasi fakta dan mengenal pasti corak
c)      Membuat inferens iaitu gunakan corak yang telah dikenalpasti bagi membuat generalisasi antara fakta yang telah dikelaskan
d)     Pengesahan iaitu menguji inferens dengan menjalankan pengujian lanjut.Murid diberi 3 tugasan

a)      Tugasan 1

Dalam tugasan satu murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Setiap murid diberikan tugasan yang sama dan perlu menghasilkan jawapan masing-masing. Dalam tugasan ini murid diberikan jumlah perimeter dan luas dan mereka perlu membina gabungan bentuk bagi mewakilkan  jumlah perimeter dan luas yang diberi. Gabungan bentuk yang dihasilkan adalah bebas. Seterusnya mereka perlu membandingkan hasil tugasan setiap murid bagi membuat hubungkait antara perimeter dan luas. Mereka juga perlu membuat kesimpulan dengan menyatakan sebab kepada hubungkait yang telah mereka perolehi.

b)      Tugasan 2

Seterusnya dalam tugasan kedua, murid masih dibekalkan dengan jumlah perimeter dan mereka perlu membina seberapa banyak bentuk segiempat yang mempunyai luas berlainan tetapi masih mengekalkan jumlah perimeter yang diberi. Dalam tugasan ini, murid juga dikehendaki membuat hubungan antara jumlah sisi, perimeter dan juga luas sesuatu bentuk.

c)      Tugasan 3

Dalam tugasan yang seterusnya, murid masih diberikan jumlah perimeter dan mereka perlu membina bentuk-bentuk yang berbeza dengan syarat tidak mengubah jumlah panjang dan lebar. Dalam tugasan ini, selain daripada mengekalkan jumlah panjang dan lebar bentuk yang dibina, murid perlu menghasilkan bentuk yang dapat mewakilkan jumlah perimeter yang lebih besar.

Bagi membuat kesimpulan kepada semua tugasan yang diberi, setiap murid diminta untuk membuat kesimpulan secara keseluruhan dan memberikan sebab kepada jawapan yang diberikan secara bertulis dan lisan. Kaedah ini digunakan bagi member keadilan kepada setiap murid untuk menunjukkan potensi diri yang berbeza. Setengah murid mampu meluahkan apa yang mereka fikirkan melalui penulisan dan setengahnya lebih berkebolehan dalam menerangkan secara lisan. Hasil tugasan murid dikutip dalam bentuk laporan bertulis dan rakaman bagi maklumbalas secara lisan.

3.1       Hasil Tugasan Pelajar
Soalan Tugasan 1
Guru memberikan jumlah perimeter 36 cm dan minta murid melakarkan gabungan bentuk 2-D yang terdiri daripada segiempat dan setiga.

Hasil lakaran pelajar.
                                                            Pelajar 1                                 
                                                            Pelajar 2
                                                Pelajar 3
Pelajar 4
Pelajar 5
Pelajar 6
Ulasan Tugasan 1.
Melalui lakaran lukisan yang dihasilkan oleh pelajar, setiap pelajar mempunyai pemikiran yang berbeza dengan melukis pelbagai gambar tetapi mereka menghasilkan hasil yang sama iaitu jumlah perimeter yang sama. Pelajar yang memahami perimeter dan mempunyai pemikiran manaakul mereka dapat melukis pelbagai bentuk dengan jumlah perimeter yang sama. Pelajar juga dapat mengaitkan perimeter dengan luas. Pelajar dapat membuat rumusan bahawa walaupun jumlah perimeternya sama tetapi jumlah luas adalah berbeza. Pelajar 1,3 dan 6 hanya membina bentu gabungan yang mudah dan tidak lebih daripada 5 bentuk 2-D. Pelajar 2,4 dan 5 pula dapat membina bentuk gabungan yang lebih menarik serta melebihi 5 bentuk 2-D.
Soalan Tugasan 2
Guru memberikan jumlah perimeter dan mereka perlu membina seberapa banyak bentuk segiempat yang mempunyai luas berlainan tetapi masih mengekalkan jumlah perimeter yang diberi.
Pelajar 1
Pelajar 2
Pelajar 3

Pelajar 4
Pelajar 5

Pelajar 6

Ualasan Tugasan 2
9 cm
5 cm
Melalui bentuk 2-D yang dibina, kesemua pelajar dapat membina melebihi dua bentuk 2-D yang mempunyai jumlah perimeter yang sama. Pelajar2,3,5 dan 6 juga dapat mencari luas bagi bentuk yang dibina. Pelajar 1 dan 4 tidak mencari luas serta tidak membuat hubungan diantara jumlah perimeter dan luas. Semua pelajar tidak dapat membuat hubungan perimeter dan luas, iaitu walaupun jumlah perimeter bagi bentuk sama tetapi luasnya adalah berbeza. Semakin hampir jumlah panjang dan lebar semakin besar jumlah luas yang terhasil contoh jumlah perimeter 20 cm.
5 cm
1 cm
 Luas = 5 x 5 = 25 cm²                                                 Luas = 9 x 1 = 9 cm²

Soalan Tugasan 3
Guru memberikan soalan jumlah perimeter 20 cm, bagaimana kita dapat tingkatkan jumlah perimeter tanpa ubahkan panjang dan lebar, seterusnya pelajar mencari perimeter, pelajar juga perlu membina bentuk-bentuk yang berbeza.
Pelajar 1
Pelajar 2
Pelajar 3
Pelajar 4
Pelajar 5
Pelajar 6
Ulasan Tugasan 3
Melalui bentuk 2-D yang dibina, kesemua pelajar dapat membina bentuk 2-D yang mempunyai jumlah perimeter yang lebih besar daripada 20 cm  tanpa mengubah panjang dan lebar. Pelajar 1, 2 dan 3 boleh membina lebih daripada dua bentuk yang mempunyai jumlah perimeter yang lebih besar daripada 20 cm, tetapi mereka hanya boleh menyatakan satu hubungan sahaja. Pelajar 1 dapat menyatakan semakin banyak sisi semakin besar jumlah perimeter yang dihasilkan, manakala pelajar2 dan 3 pula menyatakan bahawa semakin bertambah perimeter semakin berkurang jumlah luas.  Pelajar 4 hanya boleh membina bentuk tersebut tetapi tidak boleh membuat perkaitan dengan perimeter dan luas. Pelajar 5 dan 6 pula tidak daapat menghasilkan bentuk lebih daripada satu tetapi mereka dapat membuat dua hubungan iaitu jumlah perimeter bertambah apabila sisi bertambah dan jumlah luas akan berkurang apabila jumlah perimeter bertambah.
3.3    Teks temubual dan ulasan.
Tujuan temubual ini dilakukan untuk melihat sejauh manakah pelajar dapat menyampaikan pemikiran manaakul dalam matematik pelajar melalui lisan. Walaubagaimanapun terdapat pelajar yang tidak mempunyai keberanian ataupun malu ketika berkomunikasi dengan guru. Tugas guru di dalam kajian ini cuba berkomunikasi dengan berkesan untuk meneroka pemikiran pelajar terhadap pemikiran manaakul dalam mencari perimeter serta membuat hubungan dengan luas.

Skrip temubual
Perbualan berikut adalah di antara saya dengan seorang pelajar tahun 6 setelah mereka mempelajari mencari perimeter dan luas. Pelajar itu ditanya berapakah panjang sisi segiempat sama dan segiempat tepat jika jumlah perimeter yang diberikan adalah 20 cm dan nyatakan jumlah panjang dan lebar bagi bentuk tersebut. Nyatakan apakah hubungan perimeter dengan gambarajah tersebut dan kaitkan dengan luas.

Guru                : Berapakah panjang sisi segiempat sama jika panjangnya 20 cm?
Pelajar              : ( diam sebentar), pelajar cuba mengira, kemudian menjawab 5cm.
Guru                            : Bolehkah kamu ceritakan kepada saya bagaimana kamu dapat jawapan itu?
Pelajar              :Saya bahagikan jumlah perimeter dengan 4 sebab segiempat sama mempunyai sisi yang sama.
Guru                :Boleh kamu berikan jumlah panjang sisi bagi segiempat tepat pula?
Pelajar              :(diam sebentar), pelajar cuba mengira dan melakarkan di atas kertas, kemudian pelajar menjawab panjang 8 cm dan lebar 2 cm.
Guru                :Bolehkah kamu nyatakan kepada saya jumlah panjang dan lebar yang berlainan dengan jawapan kamu itu tadi.
Pelajar              :(diam sebentar), paelajar melakar bebarapa lagi bentuk segiempat tepat, seterusnya menjawab soalan.
Guru                :Boleh tidak kamu nyatakan kepada saya, adakah jumlah perimeter hanya untuk satu gambarajah sahaja?
Pelajar              :Tidak cikgu. Saya dapat membina banyak bentuk daripada satu jumlah perimeter.
Guru                :Bolehkah kamu carikan jumlah luas bagi bentuk yang kamu bina itu?
Pelajar              :Boleh, pelajar terus mencari jumlah perimeter bagi kesemua gambarajah yang dibina.
Guru                :Dapatkah kamu buat hubungan di antara jumlah perimeter dengan jumlah luas berdasarkan gambar yang dibina?
Pelajar              :semua luas berbeza cikgu.
Guru                :Selain daripada berbeza? Perhatikan pada jumlah luas, jumlah panjang dan lebar bagi gambar tersebut.
Pelajar              :( diam sebentar).
Guru                :Bolehkah kamu kaitkan dengan panjang dan lebar serta luas gambar tersebut?
Pelajar              : Mmmmm. Semakin hampir jumlah panjang dan lebar semakin besar jumlah luas, tengok ni cikgu panjang 5cm dan lebar 5 cm jumlah luas 25cm persegi, jumlah panjang 9 cm dan 1 cm jumlah luasnya hanya 9cm persegi.
Guru                : Bagus. Terima kasih
Pelajar              : Sama-sama

Ulasan yang dapat dibuat daripada contoh perbualan di atas ialah, pelajar ini menunjukkan  kurang keyakinan untuk berkomunikasi secara lisan dengan guru. Pelajar ini sebenarnya faham dan dapat menyampaikan pemikiran secara manaakul dengan membuat hubungan jumlah perimeter, gambarajah dan luas. Pelajar ini dapat menyatakan fahamannya dengan dibimbing guru,  kerana pelajar berkemungkinan jarang di beri peluang untuk menyampaikan fahamannya di dalam kelas. Oleh itu saya harap perkara ini perlu diberi perhatian.  Hanya dengan cara berkomunikasi secara lisan guru dapat mengetahui fahaman murid, maka disarankan guru selalu membuat aktiviti secara perbincangan di dalam kelas untuk memberi peluang kepada murid untuk menyampaikan idea mereka.

3.4     Ulasan Video

Di dalam rakaman video ini 2 pelajar telah dipilih untuk menunjukkan secara lakaran bentuk dan menyampaikan pemikiran manaakul melalui mencari perimeter. Bagi kedua-dua pelajar ini dapat melakarkan dengan baik dan mencari jumlah perimeter dan luas dengan tepat. Diakhir sesi itu pelajar ini dapat membuat rumusan bahawa jumlah perimeter yang sama dapat menghasilkan bentuk yang berlainan. Jumlah perimeter juga akan bertambah apabila sisinya juga bertambah serta semakin bertambah jumlah perimeter bagi bentuk tersebut semakin kecil jumlah luas bentuk tersebut.
Rumusan keseluruhan bagi rakaman video ini ialah pelajar agak malu untuk berkomunikasi dan masih lemah dalam cara untuk menyampaikan fahaman mereka, pelajar boleh membuat rumusan dengan bimbingan guru.


KESIMPULAN
Kemahiran menaakul (Reasoning skill) dalam matematik merupakan kemahiran yang kritikal yang membantu pelajar memahami dengan lebih baik penggunaan semua kemahiran yang terdapat dalam pembelajaran matematik. Dengan perkembangan kemahiran menaakul, pelajar dapat mengenalpasti bahawa matematik adalah satu subjek yang perlu difahami dan amat berguna. Mereka mempelajari bagaimana menilai sesuatu situasi, memilih strategi sesuai dalam menyelesaikan masalah, menghasilkan penyelesaian yang logic, membangun dan dapat menerangkan penyelesaian yang telah dibuat. Seorang pelajar yang bijak menaakul mampu untuk membuat refleksi ke atas penyelesaian kepada masalah yang diberi dan mengenalpsti samada ianya sesuai atau tidak. Dengan ini pelajar mampu untuk menghargai kepentingan kemahiran menaakul sebagai sebahagian daripada matematik.

RUJUKAN

Omar & Mosmin. Rekacipta : “Smart Volume” Untuk Topik Ruang Dan Isipadu
Matapelajaran Matematik Tahun 4. EJournal. diambil pada Mac  7, 2011 daripada: http://eprints.utm.my/10568/1/Rekacipta__.pdf

Gary Kotzé. Investigating shape and space in mathematics: a case study.South African
Journal of Education.Vol 27(1)19–35

Jones, K and Mooney, C. Making space for geometry in primary mathematics. Ejournal
Retrieved from 

New Jersey Mathematics Curriculum Framework. THE FIRST FOUR STANDARDS

STANDARD 4 – REASONING. Access on March 18, 2011. Retrieved fromResing, W.C.M. Measuring Inductive Reasoning Skil: The Construction of A Learning
Potential Test. E.book: Access on March 21, 2011. Retreived from
http://books.google.com.my/books

No comments:

Post a Comment